Irish – Senior Cycle

Aidhmeanna agus Prionsabail

 1. Is í aidhm ghinearálta an oideachais oibriú ar mhaithe le forbairt a dhéanamh ar gach gné den duine aonair, forbairt a chuimsíonn forás aeistéitiúil, cruthaitheach, léirmheastach, cultúrtha, mothúchánach, tromchiallach, intleachtúil, morálta, fisiceach, polaitiúil, spioradálta agus sóisialta, le haghaidh a shaoil phearsanta agus baile, le haghaidh an tsaoil oibre agus le haghaidh maireachtála i measc an phobail agus le haghaidh caitheamh aimsire.
 2. Cuirtear cláir na hArdteistiméireachta i láthair taobh istigh den aidhm ghinearálta seo, le béim ar leith ar scoláirí a ullmhú le haghaidh na riachtanas atá ann i leith breisoideachais agus breisoiliúna, le haghaidh fostaíochta agus le haghaidh an róil a bheidh acu mar shaoránaigh rannpháirteacha, fhiontracha.
 3. Tá sé mar aidhm ag cláir uile na hArdteistiméireachta leanúnachas agus dul chun cinn ó chláir an Teastais Shóisearaigh a chur ar fáil, leis an gcothromaíocht chuí idir fhorás pearsanta agus fhorás sóisialta (forás morálta agus spioradálta san áireamh), idir staidéar gairme agus ullmhúchán le haghaidh breisoideachais agus le haghaidh an tsaoil oibre agus aosaigh. Is féidir go mbeadh athrú ar an ualú coibhneasta a thugtar do na gnéithe seo de réir an chláir áirithe a ghlactar.
 4. Tá na cláir faoina mbronntar an Ardteistiméireacht á dtairiscint i dtrí chineál:
  (i) Clár na hArdteistiméireachta
  (ii) Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí
  (iii) Gairmchlár na hArdteistiméireachta
 5. Leagann cláir uile na hArdteistiméireachta béim ar thábhacht:
  • foghlaim fhéinstiúrtha agus smaointeoireacht neamhspleách
  • meon fiosraithe, smaointeoireacht chriticiúil, fadhbréiteach, féintuilleamaí, tionscnamh agus fiontraíocht
  • Ullmhúchán do bhreisoideachas agus don saol aosach agus oibre.
 6. Clár na hArdteistiméireachta (CA)
  Tá sé mar aidhm ag an gclár seo:
  a chur ar chumas scoláirí a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach i dtaca lena bhforás pearsanta, sóisialta, intleachtúil agus gairmiúil
  • scoláirí a ullmhú don ról a bheidh acu mar shaoránaigh atá gníomhach agus rannpháirteach
  • scoláirí a ullmhú chun dul ar aghaidh chuig breisoideachas, oiliúint nó fostaíocht
  Cuireann sé oideachas leathan, cothrom ar fáil do scoláirí cé go gceadaítear roinnt speisialtóireachta. Déantar siollabais a sholáthar i raon leathan ábhar. Déantar ábhair uile na hArdteistiméireachta a thairiscint ag Gnáthleibhéal agus ag Ardleibhéal. Ina theannta sin, déantar Matamaitic agus Gaeilge a thairiscint freisin ag Bonnleibhéal.
  Is féidir feidhm a bhaint as gnóthachtáil scoláirí i gClár na hArdteistiméireachta chun críche roghnúcháin i gcás breisoideachais, fostaíochta, oiliúna agus ardoideachais.
 7. Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí (CAF)
  Is clár ar leith é a leanann ar feadh dhá bhliain agus atá ceaptha do na scoláirí úd nach mian leo dul ar aghaidh díreach chuig oideachas tríú leibhéal nó dóibh siúd nach bhfuil freastal cuí á dhéanamh ar a gcuid riachtanas, barrmhianta agus inniúlachtaí i gcláir eile na hArdteistiméireachta.
  Tá trí phríomhghné i struchtúr Chlár na hArdteistiméireachta Feidhmí – gnéithe atá comhghaolmhar agus ag brath ar a chéile:-
  • Gairmullmhúchán
  • Gairmoideachas
  • Oideachas Ginearálta
  Tá taithí oideachasúil de chineál gníomhach, praiticiúil agus scoláire-lárnach ag baint leis.
 8. Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCA)
  Tá sé mar aidhm ag an gclár, go háirithe:
  • meon fiontraíochta agus tionscnaimh a chothú sna scoláirí
  • forbairt a dhéanamh ar scileanna idirphearsanra, gairmiúla agus teicneolaíochta
  Déanann scoláirí GCA staidéar ar íosmhéid de chúig ábhar Ardteistiméireachta (ag Ardleibhéal, Gnáthleibhéal nó Bonnleibhéal), Gaeilge agus dhá ábhar ó ghrúpaí ábhar gairmiúla atá sonraithe san áireamh. Tá orthu freisin cúrsa aitheanta i Nuatheanga Eorpach a ghlacadh, seachas Gaeilge nó Béarla. Ina theannta sin glacann scoláirí trí Nascmhodúl a sholáthraíonn comhleanúnachas curaclaim don GCA.