Irish – Junior Cycle

Foramharc ar an Ábhar

Siollabas cumarsáide is ea siollabas Gaeilge an Teastais Shóisearaigh. Is iad seo a leanas aidhmeanna ginearálta an tsiollabais:

  • Deis ar chumas cuí sa Ghaeilge a dheimhniú do gach foghlaimeoir de réir a n-acmhainne i dtreo is go mbeidh ar a gcumas páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach atá mar aidhm náisiúnta ag an rialtas
  • Féinmheas agus féinmhuinín na bhfoghlaimeoirí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar thábhacht a bhféiniúlachta agus a n-oidhreachta mar Éireannaigh
  • Féinmhuinín chultúrtha neamhspleách a chothú a spreagann cruthaitheacht, fiontraíocht agus núálacht a rachaidh chun tairbhe an fhoghlaimeora agus an phobail ar ball
  • Tuiscint a chothú ar an teanga agus ar chultúr na Gaeilge mar dhlúthchuid leanúnach de stair phobal na tíre seo chomh maith le dearcadh dearfa ina leith
  • Ár n-oidhreacht teanga a chaomhnú agus a thabhairt slán do na glúnta atá le teacht.

Ábhar

Leagtar béim ar chumarsáid nádúrtha trí Ghaeilge sa siollabas agus ar fhorbairt scileanna gabhchumais agus ginchumais na bhfoghlaimeoirí de réir a n-acmhainne. Leagtar béim ar a thábhachtaí agus atá sé suíomhanna fíorchumarsáide bunaithe ar mhalartú eolais a chruthú sa seomra ranga chuige seo. Cuirtear liosta de thopaicí ar fáil trínar féidir feidhmeanna teanga an tsiollabais a chur i bhfeidhm agus forbairt scileanna teanga na bhfoghlaimeoirí a chomhtháthú. Moltar freisin go ndéanfaí staidéar ar shleachta roghnacha próis agus filíochta de réir na gcritéar atá leagtha síos sa siollabas.

Measúnacht

Is féidir le hiarrthoirí tabhairt faoi scrúdú an Teastais Shóisearaigh don Ghaeilge ina rogh de thrí leibhéal: Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal.

Labhairt: tá béaltriail (roghnach) ar fáil ag gach leibhéal Cluastuiscint: ag gach leibhéal Scríobh: Scrúdú scríofa ina bhfuil léamhthuiscint agus tascanna éagsúla ceapadóireachta le comhlíonadh i gcás gach leibhéil. Bíonn téacsanna próis agus filíochta san áireamh sa scrúdú scríofa i gcás iarrthóirí Ardleibhéil amháin.

An Stádas Reatha

Tá an CNCM i mbun athbhreithnithe ar an sraith shóisearach i láthair na huaire. Tá athchothromú á dhéanamh ar shiollabas Gaeilge an Teastais Shóisearaigh chomh maith le siollabais na n-ábhar eile i dtreo is go mbeifear ábalta iad a chur i láthair sa bhformáid chéanna mar chuid den phróiseas seo.

Tá athbhreithniú ar bun ag an CNCM ar na teangacha sa churaclam iar-bhunoideachais freisin, an Ghaeilge sa Teastas Sóisearach san áireamh.